Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай” удирдамжийн хэрэгжилтийг хангаж Хуулийн этгээдийн “Дархан Төмөрлөг” ХК, “Дархан Нэхий” ХК-ний мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшигтай тэмцэх чадавхид үнэлгээ дүгнэлт өгөх зорилгоор Ажлын хэсэг гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулж, зааварчилгаа зөвлөмж өгч ажиллалаа.