Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

– Иргэний хүсэлт, өргөдөл

– Албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлт

– Эрх бүхий байгууллагаар хийлгэсэн хохирлын үнэлгээний тайлан

Хугацаа:

Ажлын 3-5 хоногт багтаан гаргана.

Улсын тэмдэгтийн хураамж : үгүй