ДОТООД СУРГАЛТУУД ЯВАГДАЖ БАЙНА

1670322840031-e1671068129621.jpeg

Онцгой байдлын байгууллагын 2022 оны сургуулийн жилд сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/01 дүгээр тушаал, Ангийн захирагчийн 2022 оны А/19 дүгээр тушаал, мөн бие бүрэлдэхүүнд зохион байгуулах хичээлийн төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу тус ангийн Нислэгийн аюулгүй байдал, чанар баталгаажуулалтын албаны дарга, Ч.Тогоондорж 2022 оны 11 дүгээр сарын 16,17-ны өдрүүдэд “Монгол улсын нисэхийн түүхэн хөгжил”, “Улсын нисэхийн хууль, дүрэм журмын хэрэгжилт” сэдвээр 3 удаа 6 цагийн хичээлийг алба хаагчдад зохион байгууллаа.

scroll to top